ramoneska

16 tekstów – auto­rem jest ra­mones­ka.

Jes­tem ko­bietą idealną - nie można mnie wypędzić z łóżka...Śpię jak zabita. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2012, 19:49

Te­raźniej­szość jest tak bar­dzo krótka...Kil­ka se­kund i jej nie ma. Więc cze­mu mar­nu­jemy ten cen­ny czas grze­biąc w przeszłości i roz­myślając ja­ka przyszłość jest przed na­mi, za­miast wy­korzys­tać ten czas w całości, za­mykając za sobą je­den roz­dział, a for­mując następny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 maja 2011, 10:44

Nie, nie mogę po­wie­dzieć Ci ja­ki ko­lor mają Two­je oczy. Gdy pat­rzysz w niebo, są błękit­ne, gdy ba­wisz się ze mną na tra­wie, są zielo­ne, gdy zos­ta­wiam Cię sa­mego w cieniu - czar­ne, a jak z niego wychodzisz sza­re, na­syco­ne pro­mieniami słońca stają się miodo­we. Więc wy­bacz, ale nie potrafię. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 października 2010, 21:06

Mówi się, że żeby do cze­goś dojśc trze­ba pchać się ok­nem, jeżeli nie wpuszczają nas drzwiami. Ale czy to ta­kie miłe, czuć się niechcianym? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 października 2010, 11:44

Nie wstydź się włas­nych prob­lemów. Dla każde­go je­go włas­ne są naj­większe i naj­po­ważniej­sze na świecie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 października 2010, 14:10

To cho­ler­nie dołujące że częściej jest we mnie tam­pon, niż mój mężczyzna. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 sierpnia 2010, 14:54

Po­zor­ne szczęście przy­pomi­na wi­taminę C. Na początku jest słod­kie, a później mu­sisz szyb­ko przełknąć gorycz. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 maja 2010, 22:27

O iro­nio! Prze­cież my dos­ta­jemy wy­roki śmier­ci od włas­nych ma­tek i ojców! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 maja 2010, 00:29

'Pat­rzeć' i 'widzieć' to dwie skraj­ności. Le­niwi wy­bierają op­cje nr 1, a ci z twardą dupą nr2. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 maja 2010, 20:00

Twoim naj­większym prob­le­mem, jest brak problemów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 maja 2010, 16:20

ramoneska

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ramoneska

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Aktywność